Decrust

 

DECRUST Spółka z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa DECRUST spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”.

Oś II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramch RPO WO 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Decrust Sp z o.o. w rynku branży chemii specjalistycznej, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przesiębiorstwa nowych produktów : „zielona chemia” ekologiczne produkty chemii gospodarczej na nowe rynki.

W wyniku realizacji przewidywane jest podjęcie działań z zakresu współpracy gospodarczej oraz promocji celem zwiększenia poziomu handlu zagranicznego i krajowego.

Wartość projektu wynosi : 556 760,00 zł (pięćset piędziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści 10/100). Dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 317 336,10 zł (słownie : trzysta siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć
10/100).